Wednesday, February 3, 2016

อ.ชูพงศ์​ เปลี่ยนระบอบ ใอ้เหล่ ถอย ใครทำให้ใอ้เหล่ถอย? ใครมาแทนใอ้เหล่? รัฐธรรมนูญผ่านหรือไม่? ทำไม? ทำไม?ทำไม? ?????????

http://www.youtube.com/watch?v=fYOV_OxWlbY    ////////เที่ยงวันเวลาเมืองไทยรับฟังสด  ตอนใอ้เหล่ ถอย  ใครทำให้ใอ้เหล่ถอย?  ใครมาแทนใอ้เหล่?  รัฐธรรมนูญผ่านหรือไม่?  ทำไม? ทำไม?ทำไม? ?????????

No comments:

Post a Comment