Wednesday, February 10, 2016

ชะตากรรมของผู้ภักดี ไฟเย็นคุยกับลุงสนามหลวงถึงชะตากรรมของประชาชนทั้งเสื้อแดงและเสื้อเหลือง

ชะตากรรมของผู้ภักดี
ไฟเย็นคุยกับลุงสนามหลวงถึงชะตากรรมของประชาชนทั้งเสื้อแดงและเสื้อเหลือง

No comments:

Post a Comment