Friday, February 19, 2016

เบอรินอินเทรน

เส้นทางรถไฟพร้อมพื้นที่วางแนวดูไปคล้ายกำแพงเบอรินเพื่อกันตะวันตกมาตะวันออก(ทะเล)

No comments:

Post a Comment