Thursday, February 4, 2016

เจ้าหนี้..ลูกหนี้..ผู้ค้ำยิ่งต้งอ่าน กฎหมายฉบับใหม่ล่าสุด เป็นแบบนี้....

ต้องอ่านไม่ว่าจะเป็น!!
เจ้าหนี้..ลูกหนี้..ผู้ค้ำยิ่งต้งอ่าน
(ฉบับใหม่ล่าสุด)เป็นแบบนี้.....
􀼂􀅵happy heart􏿿􀼂􀅶smiling heart􏿿􀼂􀅷kissy heart􏿿􀼂􀅸lovestruck heart􏿿􀼂􀅹innocent heart􏿿􀼂􀅺bummed heart􏿿􀼂􀅻blank heart􏿿􀼂􀅼crying heart􏿿􀼂􀆀sneaky heart􏿿􀼂􀆃bandaged heart􏿿

No comments:

Post a Comment