Tuesday, June 5, 2018

แถลงการณ์บรรษัทสารพิษต้องไม่มีอิทธิพลเหนือ รัฐบาล”

แถลงการณ์บรรษัทสารพิษต้องไม่มีอิทธิพลเหนือ
รัฐบาล"
ตามที่ภาคประชาชนในนามเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรงนัดชุมนุมใหญ่เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสโดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ ขบวนการอีสานใหม่ขอสนับสนุนการชุมนุมเรียกร้องในครั้งนี้โดยขอให้รัฐบาลเร่งทบทวนมติเพื่อยกเลิกการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสอย่างเร่งด่วน ซึ่งเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการประชุมครั้งที่ ๓๐-๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีมติไม่ยกเลิกการใช้สารพิษหรือวัตถุอันตรายดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าข้อมูลผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพยังไม่เพียงพอ ซึ่งขัดแย้งกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการหลายชุดก่อนหน้านี้ รวมทั้งความเห็นของประชาคมวิชาการและมติของสภาเกษตรกรแห่งชาตินั้น เป็นมติอัปยศชี้ให้เห็นถึงความไร้ธรรมาภิบาลและขาดจิตสำนึกของรัฐบาลที่เปิดทางให้บรรษัทสารพิษมุ่งกอบโกยผลประโยชน์อยู่เหนือชีวิตประชาชนของตน เพราะมีกรรมการอย่างน้อยสามคนที่มีส่วนได้เสียกับสมาคมค้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอยู่ในคณะกรรมการชุดดังกล่าว

ขบวนการอีสานใหม่ขอร่วมสนับสนุนการชุมนุมของเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรงที่เรียกร้องให้รัฐบาลสั่งการให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายทบทวนมติโดยเร่งด่วนเพื่อพิจารณายกเลิกการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ตามกรอบเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอไว้

ขบวนการอีสานใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนท่าทีตามข้อเรียกร้องดังกล่าวเพื่อให้เกิดสันติสุขในบ้านเมือง และนำพาบ้านเมืองเปลี่ยนผ่านวิถีการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่ใช่บริหารประเทศโดยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผลประโยชน์ของบรรษัทสารพิษที่ทำลายชีวิตประชาชนให้เสื่อมทรุดลงไป ซึ่งไม่สอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามไว้

จึงเรียนมาด้วยความเคารพ
ขบวนการอีสานใหม่
๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

No comments:

Post a Comment