Wednesday, May 23, 2018

ประเทศไทย เป็นเศรษฐีน้ำมันและแก๊ซ จริงหรือ? แล้ว ปตท. ปล้นชาติอย่างไร?ืโดย ดร. เพียงดิน รักไทย

ดร. เพียงดิน รักไทย ตอน ปตท. องค์การปล้นประเทศ อย่างถูกกฎหมายไทย!!! 

 

ประเทศไทย เป็นเศรษฐีน้ำมันและแก๊ซ จริงหรือ? โดย ดร. เพียงดิน รักไทย มหาวิทยาลัยประชาชน 


No comments:

Post a Comment