Wednesday, December 23, 2015

รัฐบาล คสช. แถลงผลงานที่ไม่มี... อิ ๆ

รัฐบาล คสช. แถลงผลงานที่ไม่มี... อิ ๆ
การแถลงผลงานของรัฐบาลผ่านไปอย่างเงียบๆ แต่เต็มไปด้วยคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีและคณะ ถึงวิสัยทัศน์ต่อประเทศไทยในอีก 7-20 ปี ขณะที่พูดถึงผลงานที่ได้ทำสำเร็จไปน้อยมาก หากไม่รวมถึงงานออกกฎหมายและงานประจำของราชการ

No comments:

Post a Comment