Saturday, April 25, 2015

บทสัมภาษณ์พิเศษ ท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ในโอกาสครบ 10 เดือน การก่อตั้งองค์การเสรีไทยฯ ตอน 1


บทสัมภาษณ์พิเศษ ท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ในโอกาสครบ 10 เดือน การก่อตั้งองค์การเสรีไทยฯ 



No comments:

Post a Comment